O kongresu

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kongres následné intenzivní péče je určen pro všechny lékaře a zdravotní sestry, zabývající se následnou intenzivní péčí, ať už na pracovištích NIP, NVP nebo DIOP nebo ambulantně v ambulancích post-intenzivní péče či v domácí intenzivní péči při zabezpečení domácí umělé plicní ventilace.

Následná intenzivní péče je …

Následná intenzivní péče je celosvětově velmi významný a neustále se rozvíjející segment intenzivní medicíny, který poskytuje dlouhodobou péči o populaci pacientů, kteří se po zvládnutí akutního kritického stavu různé etiologie dostávají na další klinickou trajektorii kritického onemocnění s přetrvávajícím selháváním jedné či více životních funkcí. Vzhledem k rozvoji intenzivní medicíny, demografickému vývoji a vzrůstající polymorbiditě a křehkosti pacientů je do budoucna vysoce pravděpodobné zvyšování počtu takto nemocných.

V této souvislosti před námi vyvstává celá řada nových medicínských, etických, právních, sociálních i ekonomických témat, která budou předmětem našeho kongresu. Ve dvou samostatných přednáškových sekcích pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky se můžete těšit na zajímavá přihlášená i vyžádaná sdělení zejména v následujících oblastech:

  • chronická kritická choroba a syndrom přetrvávajícího zánětu, imunosuprese a katabolismu
  • sepse, antibiotická terapie, multirezistence
  • umělá plicní ventilace, ventilační weaning, postintubační komplikace dýchacích cest
  • delirium, analgosedace, psychofarmakoterapie
  • nutriční podpora chronicky kriticky nemocných
  • etika, paliativní péče, rozhodovací procesy
  • dětská následná intenzivní péče
  • ambulantní následná intenzivní péče

Součástí programu kongresu budou i firemní sympózia a edukativní workshopy. Samozřejmostí budou i možnosti neformálních setkání a diskusí při doprovodných společenských akcích kongresu.

CÍLE KONGRESU

Cílem Kongresu následné intenzivní péče je nejen uskutečnění postgraduální vzdělávací akce a společného setkání odborníků napříč řadou oborů, ale také navázání úzké spolupráce mezi jednotlivými pracovišti následné i akutní intenzivní péče a vytvoření komunikační platformy pro oborovou i multidisciplinární výměnu informací, konzultace, edukaci, výzkum a přípravu algoritmů nebo doporučených postupů.

REGISTROVAT SE